Nieuws

Fortis (2)

Slotuitkering Fortis in 2022

We wachten er al lang op, maar in 2022 kan eindelijk de slotuitkering voor gedupeerde Fortis-beleggers plaatsvinden. Op dit moment wordt er door de claims administrator gewerkt aan de laatste 195 zaken van de ruim 300.000. Deze laatste zaken liggen bij de geschillencommissie. Om deze reden duurt het langer en is er nog geen precieze indicatie te geven wanneer de slotuitkering zal plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 16 maart 2022

Afwikkeling Fortisclaim vordert gestaag


De afwikkeling van meer dan 300.000 Fortisclaims is een enorme klus. Het is dan ook niet voor niets dat de claims administrator (Computershare) hier een aantal jaren voor nodig heeft. Inmiddels hebben vrijwel alle deelnemers bij ons een eerste of tweede deeluitkering ontvangen. Naar verwachting zal de slotuitkering begin 2022 voor alle deelnemers worden berekend en worden overgemaakt. Dan gaat duidelijk worden hoeveel procent van de compensatie deelnemers ontvangen. Wij houden nauw toezicht dat ook de laatste stappen goed voor onze deelnemers zullen verlopen. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 26 juli 2021

Extra betalingsronde oktober 2020

Onlangs heeft de claims administrator een extra uitkeringsronde verzorgd. Als aan u een uitkering is toegekend dan heeft u daar inmiddels van ons bericht over ontvangen. De claims administrator heeft helaas nog steeds niet alle claims verwerkt. Er zijn nu 293 duizend van de in totaal 301 duizend ingediende claims beoordeeld. De slotuitkering is pas op zijn vroegst in de loop van 2021 te verwachten. Meer informatie vindt u op de website www.forsettlement.com.

Update Fortisclaim

Eerder spraken wij nog de hoop uit dat alle Fortisclaims voor het einde van 2019 afgehandeld zouden kunnen worden. Deze planning blijkt helaas niet haalbaar, aangezien er meer claims zijn ingediend bij de claimsadministrator dan vooraf was ingeschat. Pas nadat alle 290.000 ingediende claims beoordeeld zijn, kan berekend worden op welke uitkering deelnemers recht hebben. Wij kunnen daar helaas geen invloed op uitoefenen. De verwachting is nu dat in de loop van 2020 de claims afgehandeld kunnen worden. De deelnemers aan de Fortisclaim hebben hierover persoonlijk bericht gehad.

290.000 aanmeldingen Fortisclaim

Het aantal aanmeldingen voor de Fortisclaim is hoger dan verwacht. In totaal doen 290.000 gedupeerde beleggers mee. Hierdoor kan de uitkering per persoon lager uitvallen. Of dit ook gebeurt, is nog niet bekend. Het gemiddelde bedrag per claim is namelijk lager dan ingeschat. De claims administrator controleert momenteel alle dossiers. Naar verwachting is eind dit jaar duidelijk hoe hoog de compensatie per persoon uiteindelijk wordt. Lees meer

De Tijd, gepubliceerd op 7 augustus 2019

Aanmeldtermijn Fortisclaim is gesloten

De termijn om mee te doen met de Fortisclaim is definitief gesloten. Gedupeerde Fortisbeleggers konden tot en met 28 juli 2019 een claim indienen. De komende maanden gaat de claims administrator de claims controleren en de (aanvullende)  uitkeringen berekenen.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 29 juli 2019

Termijn Fortisclaim sluit 28 juli

Gedupeerde Fortisbeleggers kunnen nog tot en met 28 juli 2019 een claim indienen. Alle stukken dienen dan compleet bij de claims administrator aangeleverd te zijn. Na de sluitingsdatum kunt u niet meer met de Fortisclaim meedoen. De compensatieregeling die is getroffen met Ageas (rechtsopvolger van Fortis) blijkt zeer succesvol, er doen meer mensen mee dan vooraf verwacht. De slotuitkering kan daardoor mogelijk iets lager uitvallen. Vooralsnog verwachten wij dat de claim nog voor het einde van het jaar volledig kan worden afgewikkeld.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 10 juli 2019

Voortgang Fortisschikking
Sinds de schikking met Ageas tot stand is gekomen, zijn er 200.000 claims bij de onafhankelijke claims administrator ingediend. Hiervan zijn inmiddels ruim 60.000 claims goedgekeurd voor een vroegtijdige uitbetaling van 70% van de schadevergoeding, Voor deze claims gaat het om ruim € 400 miljoen die de komende maanden wordt uitgekeerd. Tot uiterlijk 28 juli 2019 kunnen gedupeerde Fortis-aandeelhouders nog claims indienen. Lees meer 

MoneyTalk, gepubliceerd op 7 januari 2019

Banken gestart met versturen overzichten
Een aantal banken is inmiddels gestart met het versturen van positie-overzichten. Op deze overzichten staat het aantal Fortis-aandelen wat iemand had in de relevante periodes in 2007 en 2008. Met deze overzichten kunnen beleggers hun claim onderbouwen. Bent u cliënt bij ConsumentenClaim? Bewaar het overzicht dan goed en wacht onze nadere instructies af.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 10 augustus 2018

Enkele details Fortisschikking
Ageas heeft enkele details voor gedupeerde aandeelhouders bekendgemaakt in navolging van de algemeen verbindendverklaring van de Fortisschikking door het Gerechtshof Amsterdam op 13 juli 2018. Aandeelhouders kunnen vanaf vrijdag 27 juli 2018 een vergoeding aanvragen middels een claimformulier via FORsettlement.com. ConsumentenClaim gaat dit voor haar cliënten regelen, zij kunnen verdere berichtgeving afwachten. Aandeelhouders die uiterlijk op maandag 31 december 2018 een volledig claimdossier met alle noodzakelijke bewijsstukken indienen, hebben recht op een vervroegde uitkering van 70% van hun compensatie. Meer informatie vindt u in het persbericht van Ageas

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 16 juli 2018

Hof Amsterdam keurt schikking goed

Op 13 juli 2018 heeft het gerechtshof Amsterdam het schikkingsakkoord algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat gedupeerde Fortis-beleggers na 10 jaar eindelijk compensatie voor de door hen geleden schade tegemoet kunnen zien. Door de verweerprocedure van ConsumentenClaim werd het eerdere schikkingsakkoord verworpen. Daarop verhoogde Ageas het totale compensatiebedrag met € 100 miljoen en werd de oneerlijke tweedeling tussen actieve en niet actieve claimanten aangepast. Zodra er meer bekend is over de uitvoering van de compensatieregeling dan ontvangen deelnemers aan onze Fortisclaim daarvan persoonlijk bericht.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 13 juli 2018

Schadevergoeding in zicht voor 200.000 Fortis-gedupeerden
Naar schatting 150.000 tot 200.000 Fortis-gedupeerden hebben na bijna tien jaar eindelijk uitzicht op een (beperkte) schadevergoeding. Het hof van beroep van Amsterdam zette vandaag het licht op groen voor een schikking van 1,3 miljard euro tussen Fortis-erfgenaam Ageas en een aantal groepen gedupeerden. Lees meer

DeMorgen.be, gepubliceerd op 13 juli 2018

Uitspraak verwacht Hof Amsterdam
De uitspraak van het gerechtshof Amsterdam inzake de Fortis-schikking wordt op 13 juli 2018 verwacht. Het wordt dan bekend of de aangepaste compensatieregeling algemeen verbindend wordt verklaard. De zittingen vonden plaats in maart 2018. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 14 maart 2018

Eerste Fortis-gedupeerden mogelijk al dit jaar vergoed
Als het Gerechtshof in Amsterdam voor de zomer het licht op groen zet rond de nieuwe Fortis-schikking, dan zouden de eerste gedupeerden mogelijk nog dit jaar vergoed kunnen worden. Dat verklaarde Filip Coremans, de chief risk officer van Ageas, vandaag bij de voorstelling van de jaarresultaten. De Belgische verzekeraar is de erfgenaam van het Fortis-dossier en legt 1,3 miljard euro op tafel om definitief komaf te maken met dit verleden. Lees meer

HLN.nl, gepubliceerd op 21 februari 2018

Openbare hoorzitting Fortis-schikking hof Amsterdam
De eerder bekendgemaakte, verbeterde compensatieregeling van Ageas wordt op 16 maart 2018 tijdens een openbare hoorzitting besproken door het gerechtshof in Amsterdam. Het eerste voorstel werd na verweer van ConsumentenClaim afgekeurd door hetzelfde gerechtshof. Het is nu aan de rechter om te bepalen of de compensatieregeling algemeen verbindend wordt verklaard. Lees meer

De Tijd, gepubliceerd op 31 januari 2018 

Sterk verbeterde compensatieregeling
Op 12 december 2017 heeft Ageas een sterk verbeterde compensatieregeling bekendgemaakt. Deze nieuwe regeling kwam tot stand nadat ConsumentenClaim uitgebreid verweer voerde bij het gerechtshof Amsterdam en in het gelijk werd gesteld. De nieuwe regeling kent hogere vergoedingen toe aan beleggers (Ageas stelde € 100 miljoen extra beschikbaar) en het eerdere onderscheid tussen actieve en niet-actieve claimanten is met uitzondering van een onkostenvergoeding komen te vervallen. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 12 december 2017

Ageas krijgt meer tijd voor nieuwe schikking 
Het gerechtshof gaf Ageas en de belangenorganisaties tot 17 oktober 2017 de tijd om met een nieuw voorstel te komen. Helaas is het Ageas en de andere belangenorganisaties niet gelukt om op tijd met een nieuw voorstel te komen. Deze week heeft het hof de partijen daarom 8 weken langer de tijd gegeven. Ondertussen is er wel € 100 miljoen extra door Ageas vrijgemaakt om tegemoet te kunnen komen aan de belangrijkste bezwaren van het Hof. Lees hier het persbericht van Ageas.

 ConsumentenClaim, gepubliceerd op 19 oktober 2017

Hof wijst oneerlijke schikking af
Het gerechtshof heeft op 16 juni 2017 bepaald dat de door Ageas en een aantal belangenorganisaties voorgestelde compensatieregeling afgewezen dient te worden. Volgens het hof is de regeling oneerlijk doordat een deel van de beleggers een hogere vergoeding krijgt dan anderen, terwijl zij dezelfde schade hebben geleden. Ook de hoge vergoedingen die de belangenorganisatie voor zichzelf hadden bedongen worden als onredelijk bestempeld. Het hof heeft hiermee alle belangrijke argumenten die door ConsumentenClaim namens een grote groep individuele beleggers naar voren waren gebracht, overgenomen. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 16 juni 2017

Zitting Fortis
Op vrijdag 24 maart 2017 vond de zitting inzake Fortis bij het gerechtshof in Amsterdam plaats om de huidige regeling algemeen verbindend te laten verklaren. ConsumentenClaim heeft hier verweer tegen gevoerd. De uitspraak volgt 16 juni 2017. Kijk het hier terug

VRT, gepubliceerd op 24 maart 2017

Fortis-schikking onder vuur
ConsumentenClaim heeft op 9 februari 2017 namens meer dan 1000 beleggers een verweerschrift ingediend bij het gerechtshof Amsterdam om de Fortis-schikking aan te vechten. In 2016 bereikte Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, met een aantal belangenbehartigers een akkoord over een compensatieregeling. Deze regeling, waarbij gedupeerden slechts een fractie van hun schade vergoed krijgen, dreigt binnenkort voor alle beleggers die niet in actie komen te gaan gelden. Dit komt doordat Ageas en de belangenbehartigers bij het gerechtshof Amsterdam een verzoek hebben ingediend om de regeling algemeen verbindend te verklaren. ConsumentenClaim verzet zich tegen de regeling en procedeert door voor een hogere schadevergoeding. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 9 februari 2017